MARIJAMPOLĖS MOTERS VEIKLOS CENTRAS

WOMEN’S  ACTIVITY  CENTER OF MARIJAMPOLĖ

Click here to edit subtitle

Naudingos nuorodos:

Darbo paieškos portalai:

 

Nuo šių metų pradžios – nauja socialinių pašalpų teikimo tvarka:

Nuo šių metų pradžios – nauja socialinių pašalpų teikimo tvarka


Nuo 2014 m. sausio 1 d. savivaldybėms perduota socialinės pašalpos teikimą vykdyti kaip savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų. Šiuo pasikeitimu siekiama:

 • didinti piniginės socialinės paramos tikslingumą ir veiksmingumą;
 • mažinti piktnaudžiavimo pinigine socialine parama galimybes;
 • skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
 • aktyvinti vietos bendruomenes;
 • sudaryti sąlygas efektyviau ir socialiai teisingiau teikti socialinę pašalpą;
 • mažinti gyventojų ilgalaikę priklausomybę nuo piniginės socialinės paramos.


Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintame Socialinės pašalpos teikimo tvarkos apraše nustatyta:

 1. socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarka (dėl prašymų-paraiškų priėmimo; trūkstamų dokumentų pateikimo; duomenų apie turtą pateikimo; socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo; prašymus-paraiškas pateikusių asmenų informavimo dėl socialinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo; neteisėtai gautos ar išmokėtos socialinės pašalpos išskaičiavimo; paskirtos, bet laiku neatsiimtos socialinės pašalpos, taip pat mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama socialinė pašalpa, arba mirus vienam gyvenančiam asmeniui, paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos socialinės pašalpos išmokėjimo procedūros);
 2. pagrindai, kuriems esant socialinė pašalpa didinama, mažinama, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas, socialinė pašalpa skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims arba ji skiriama kitais atvejais;
 3. socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma būdai;
 4. minimalus neišmokamos socialinės pašalpos dydis;
 5. socialinę pašalpą gaunančių asmenų teisės ir pareigos;
 6. savivaldybės administracijos ir bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų teisės ir pareigos teikiant socialinę pašalpą.


Numatyti papildomi atvejai, kai socialinė pašalpa skiriama surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą:

 1. jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, tačiau bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė viršija turto vertės normatyvą ne daugiau kaip 5 tūkst. Lt ar atsižvelgiant į tai, kaip turtas yra įsigytas, ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų neatitinka Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;
 2. jeigu bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta ir jie trumpiau kaip 3 mėnesius registruojasi Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, tačiau jie yra Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyti asmenys ir registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje nutraukta dėl svarbių priežasčių: liga, artimo giminaičio globa ar mirtis ir kt., pateikus pateisinamus dokumentus;
 3. Numatyta, kad socialinė pašalpa gali būti skiriama, jeigu bendrai gyvenančių asmenų, kai vaikus augina vienas iš tėvų, arba vieno gyvenančio neįgalaus ar pensinio amžiaus asmens vidutinės pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 20 procentų viršija valstybės remiamų pajamų dydį ir bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo ar kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatymo 8 straipsnyje nurodytas sąlygas,  kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą – 25 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio; penkiems ir daugiau  - 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio.


Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, socialinė pašalpa bus skiriama tik rekomendavus Socialinės pašalpos teikimo komisijai (toliau - Komisija), kurios sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtins administracijos direktorius. 

Numatyta, kad į Komisijos sudėtį turi būti įtraukti bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys.

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai, ir (ar) seniūnaičiai, ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys turės teikti informaciją apie socialinės pašalpos gavėjus seniūnijai ar Piniginės paramos skyriui turėdami informaciją, kuri turi įtakos teikiant socialinę pašalpą.

Siekiant įvertinti socialinės pašalpos teikimo veiksmingumą, periodiškai atrankos būdu Piniginės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai vykdys bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo patikrinimą, surašys buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė pašalpa galės būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas;


Sugriežtinamas socialinės pašalpos teikimas:


 1. numatyta 6 mėnesius neteikti socialinės pašalpos:
  1.1 jeigu vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija 8,0 tūkst. Lt (normatyvas – 5250 Lt);
  1.2. bendrai gyvenančių asmenų turimų piniginių lėšų dydis viršija Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytą piniginių lėšų normatyvą daugiau kaip 5,0 tūkst. Lt (normatyvas pirmam asmeniui -5250 Lt, antram asmeniui – 3500 Lt, trečiam ir visiems kitiems 1750 Lt);
 2. numatyta, kad socialinė pašalpa 6 mėnesius neskiriama ar 6 mėnesiams nutraukiamas jos teikimas darbingo amžiaus darbingam (darbingiems) vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, ilgiau kaip du metus vykdantiems individualią veiklą ir (ar) nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, ir kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama socialinė pašalpa, jeigu jie prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį.Būstas:

Asmenys (šeimos), pageidaujantys būti įrašyti į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, pateikia šiuos dokumentus: (Dokumentai priimami ištisus metus. Sąrašai tvirtinami kasmet iki sausio 15 d.)

 

 1. Pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą.
 2. Valstybės įmonės Registrų centro (Laisvės g. 10) pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas.(Visų šeimos narių.)
 3. Jeigu pareiškėjo šeimos narys registruotas kitoje savivaldybėje, pažymą iš tos savivaldybės, kad nėra įrašytas į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus.
 4. Jeigu pilietis pageidauja būti įrašytas į našlaičių ir likusių be tėvų globos                    asmenų (šeimų) sąrašą, pateikia šį statusą patvirtinančius dokumentus.
 5. Jeigu pilietis pageidauja būti įrašytas į neįgaliųjų asmenų (šeimų) sąrašą,                   pateikia dokumentus, kad Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta                     tvarka jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba, kad jis yra pripažintas nedarbingu (netekęs 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekęs 60-70 procentų darbingumo), arba jam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba jei šeimoje yra  toks                                              asmuo, arba jis serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos                       institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis ir jeigu jo šeimoje yra tokių asmenų.
 6. Deklaraciją apie asmens (šeimos) pajamas ir turtą (už 12 paskutinių mėnesių). Turtą ir pajamas deklaruoti Marijampolės apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Marijampolėje, Kauno g. 16.
 7. Pilnamečių šeimos narių pasus arba tapatybės korteles, vaikų gimimo, ištuokos  ar mirties liudijimus.

Dėl įrašymo į asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus kreiptis į Savivaldybės administracijos 1 langelį (J. Basanavičiaus a. 1). Tel.: (8 343) 90 001, (8 343) 90 057.