MARIJAMPOLĖS MOTERS VEIKLOS CENTRAS

WOMEN’S  ACTIVITY  CENTER OF MARIJAMPOLĖ

Click here to edit subtitle

Marijampolės SPC (specializuotas pagalbos centras):

2013 metais Marijampolės specializuotas pagalbos centras  iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato yra gavęs 519 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. 138 asmenys nukentėją dėl smurto artimoje aplinkoje, kreipėsi patys. 393 asmenims buvo suteikta pagalba,  264 atvejais pagalbos buvo atsisakyta.
  Labiausia nukentėjo - santuokoje gyvenančios moterys su vaikais.


Specializuotos pagalbos centro konsultantai (SPC) 
- informuos JUS apie galimus pagalbos būdus ir institucijas; 
- suteiks JUMS kvalifikuotą socialinę, psichologinę pagalbą; 
- suteiks JUMS kvalifikuotą teisinę pagalbą;
- tarpininkaus JUMS dėl tolimesnės pagalbos teikimo. 

 

2013 metų gegužės 26 dieną suėjo 2 metai kai buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje erdvėje įstatymas. Įstatymas suteikė naujas galimybes kovoti su mažiausiai matomu smurtu, smurtu namuose, aplinkoje, kurioje žmonės turėtų būti saugiausi. Įsigaliojus įstatymui (2011-12-15) moterų nevyriausybinės organizacijos savanoriškai 
Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje erdvėje įstatymas. Įstatymas suteikė naujas galimybes kovoti su mažiausiai matomu smurtu, smurtu namuose, aplinkoje, kurioje žmonės turėtų būti saugiausi. Įsigaliojus įstatymui (2011-12-15) moterų nevyriausybinės organizacijos savanoriškai pradėjo teikti įstatymu garantuotas kompleksines paslaugas nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje asmenims. Paslaugos buvo teikiamos iki 2012m. rugsėjo mėn. 1 dienos, kol buvo suformuotas Specializuotų pagalbos centrų aparatas. Įstatymas nėra tobulas ir jo įgyvendinimas atskleidė nemažai taisytinų sričių, tačiau gimtadienio proga norėtume pasidžiaugti, kad toks įstatymas egzistuoja. Ir priminti, kad jei Jūs ar Jūsų artimas patiria smurtą nesitaikyti su tuo, kreipkitės į Policiją bei specializuotos pagalbos centrą.
2011 m., priėmus "Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje" įstatymą, mūsų centras laimėjo Socialinės ir darbo ministerijos skelbto "Specializuoto pagalbos centro programos įgyvendinimas" konkursą ir teikiame kompleksinę pagalbą smurtą patiriantiems asmenims Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse.


Psichologinės pagalbos informacija:

Psichologinės pagalbos tarnyba
 Telefono numeris
 Darbo laikas
Jaunimo linija
Budi savanoriai konsultantai
  8 800 28888
I-VII
visą parą
Vaikų linija
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai
  116 111
I-VII
11:00 - 21:00
Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.
  8 800 77277
I-V
16.00 - 20.00
Pagalbos moterims linija
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai
  8 800 66366
I-V
10:00 - 21:00
Vilties linija
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai
  116 123
I-VII
visą parą


800-ąją paslauga apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Valstybės biudžeto lėšų.

Emocinė parama internetu
Rašyti ir/ar registruotis svetainėje:
Atsakymo laikas
„Vaikų linija“
 Atsako per dvi dienas
„Jaunimo linija“
 Atsako per dvi dienas
„Vilties linija“
 Atsako per tris darbo dienas
„Pagalbos moterims linija“
 Rašyti el. paštu: [email protected]
 Atsako per tris dienas
Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.lt

Specializuotos pagalbos centrų ir juos koordinuojančio centro veiklos aprašas

                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Specializuotos pagalbos  centrų veiklos aprašas (toliau – aprašas) reguliuoja specializuotos pagalbos centrų ir juos koordinuojančio centro funkcijas, veiklos organizavimą, finansavimą.

2. Specializuotos pagalbos centras (toliau – SP centras) suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo (Žin., 2011, Nr. 72-3475) 2 straipsnio 9 dalyje. Prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

3. Specializuota kompleksinė pagalba šiame apraše suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje.

4. SP centrai ir juos koordinuojantis centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu, Specializuotos pagalbos centrų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-534/V-1072/1V-931 (Žin., 2011, Nr. 159-7530), šiuo aprašu bei kitais teisės aktais.

5. SP centrų  veiklą koordinuoja koordinuojantis centras.  

 

II. SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRO FUNKCIJOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. SP centro tikslas – gavus pranešimą iš policijos pareigūnų apie asmenis, patyrusius smurtą, suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą šiems asmenims.

7. SP centras:

7.1. gavęs informaciją apie smurto atvejį ir nukentėjusio asmens kontaktus iš policijos pareigūnų, nedelsdamas telefonu (elektroniniu paštu) susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą įveikiant kritinę būseną,  psichologinę ir teisinę pagalbą;

7.2. organizuodamas specializuotą kompleksinę pagalbą SP centras teikia šias paslaugas:

7.2.1. informavimo, konsultavimo;

7.2.2. tarpininkavimo organizuojant tolesnį pagalbos procesą;

7.2.3. organizuoja sveikatos priežiūros pagalbą, jei smurtą patyrusiam asmeniui reikalinga medicininė pagalba;

7.3. jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaro individualų pagalbos priemonių planą, kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens situacija, krizės įveikimo procesas ir abipusiai įsipareigojimai. Pagalbos planas gali būti koreguojamas pasikeitus aplinkybėms;

7.4. siekiant suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais pagalbą, apnakvindinimo ar apgyvendimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.

8. Jei paaiškėja, kad smurto liudininkais buvo vaikai ir (ar) prieš juos buvo tiesiogiai smurtauta, SP centras apie tai praneša smurtą patyrusių asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai) (toliau – VTAS).

9. SP centras privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei pagalbos teikimo konfidencialumą ir apie tai  informuoti smurtą patyrusį asmenį. Informacija apie smurtą patyrusį asmenį gali būti perduodama  kitoms institucijoms  tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Jei smurtą patyręs asmuo SP centro pasiūlytos  pagalbos atsisako, pagalba jam gali būti pasiūloma pakartotinai, atsižvelgiant į smurtą patyrusio asmens situaciją.

11. Siekiant užtikrinti tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, SP centras organizuoja ir koordinuoja reguliarius susitikimus su  VTAS, socialiniais darbuotojais, sveikatos priežiūros, policijos pareigūnais, prokuratūros ir kitų kompetentingų institucijų bei įstaigų atstovais, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis, analizuoja atvejus bei suteiktos pagalbos efektyvumą.

12. Suteikus pagalbą, SP centras ne vėliau kaip po 3 mėnesių susisiekia su pagalbą gavusiu asmeniu dėl tolesnės pagalbos poreikio.

13. SP centras kaupia, atnaujina duomenų bazę apie smurtą patyrusius asmenis ir aptarnaujamoje teritorijoje esančias įstaigas ar organizacijas, teikiančias pagalbą smurtą patyrusiems asmenims.

14. Skelbia informaciją visuomenei apie šių centrų veiklą ir teikiamą pagalbą.

 

III. SP CENTRUS KOORDINUOJANTISCENTRAS

15. Koordinuojantis centras atlieka šias funkcijas:

15.1. organizuoja SP centrų darbuotojų mokymus, kurių tikslas - kvalifikacijos kėlimas, perdegimo sindromo prevencija, reguliarios vedamų atvejų supervizijos, intervizijos; 

15.2. konsultuoja SP centro konsultantus teisiniais bei kitais klausimais, suteikia jiems žinių, reikalingų teikiant pagalbą smurtą patyrusiems asmenims; 

15.3. reguliariai organizuoja SP centrų atstovų susitikimus siekiant aptarti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimus bei keistis gerąja praktika;

15.4. koordinuoja tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp SP centrų ir kitų institucijų;

15.5. sukuria internetinį puslapį, skirtą SP centrų veiklai viešinti, ir atlieka jo  priežiūrą.

 

IV. SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ FINANSAVIMAS

 

16. SP centrų veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kitų teisėtai gautų lėšų.

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. SP centrai dirba darbo dienomis nustatytomis darbo valandomis.;

18. SP centre dirba konsultantai, turintys socialinės srities išsilavinimą bei darbo su smurtą patyrusiais asmenimis patirties. Bent vienas iš darbuotojų turi turėti psichologo, socialinio darbuotojo arba teisininko kvalifikaciją.

19. SP centras gali pasitelkti savanorius. SP centras turi teisę kompensuoti savanoriams su savanorišku darbu susijusias išlaidas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu (Žin., 2011, Nr. 86-4142).

20. Darbuotojų skaičius numatomas pagal teritorijos, kurioje bus teikiamos SP centro funkcijos gyventojų skaičių ir asmenų, gavusių specializuotą kompleksinę  pagalbą, skaičių.

21. SP centras ir juos koordinuojantis centras turi vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus.